DD Digital Consulting Ideas

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

MADDE 1

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), DENİZDUMAN.NET DİJİTAL REKLAM VE DANIŞMANLIK ŞAHIS ŞİRKETİ (“DENİZDUMAN.NET”) ile www.DENİZDUMAN.NET.com.tr “Platformu”na kaydolan “MÜŞTERİ” arasında akdedilmektedir. İşbu üyelik sözleşmesi ve Platformda yer alan diğer kurallar DENİZDUMAN.NET tarafından sunulan veya aracılık edilen hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Platformunda kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Sözleşme, Müşteri tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

TANIMLAR

MADDE 2

2.1. İşbu Sözleşmede geçen bazı esaslı hususlara ait tanımlar aşağıdadır.

Hizmet Danışmanı ve Danışman: Müşteriye verilecek olan hizmeti yerine getirecek yetkinliklere sahip İş Ortağına bağlı çalışandır.

İş Ortağı : Platform üzerinden sözleşme kapsamındaki hizmetleri sağlayan, Müşterilere yasal ve mali alanlarda danışmanlık hizmeti veren, Platform üzerinden verilen hizmetler için yasal olarak yetkilendirilmiş ve sorumluluğu üstlenen gerçek veya tüzel kişidir.

Müşteri: Her türlü online ya da fiziksel danışmanlık işi almak isteyen veya mevcut şirketi için yasal, mali, teknik ve benzeri konula danışmanlık hizmeti (“Danışmanlık Hizmeti”) almak isteyen, bu amaçla DENİZDUMAN.NET Dijital Danışmanlık Platformuna üye olarak hizmet taleplerini DENİZDUMAN.NET’a ileten gerçek veya tüzel kişi müşteridir. Yeni şirket kuruluşu yapıldığı andan itibaren işbu sözleşmenin tarafı yeni şirket tüzel kişiliğidir.

Platform: İşbu sözleşmeye konu hizmetler için Müşteri ile İş Ortağı arasında aracılık yapılan DENİZDUMAN.NET’a ait sistemdir.

Müşteri Yönetim Paneli:  DENİZDUMAN.NET, İŞ ORTAĞI ve MÜŞTERİ arasındaki bilgi alışverişini sağlamak üzere kullanılacak olan platforma ait arayüzdür.

Müşteri Yöneticisi: DENİZDUMAN.NET ve/veya Grup Şirketlerinde çalışan ve işbu Sözleşmedeki işbirliği kapsamında Müşterilerin web sitesinden doldurdukları talep formu ile ilettikleri talepler kapsamında Müşterileri arayarak DENİZDUMAN.NET Dijital Hizmet Platformu ile ilgili bilgi veren, İŞ ORTAĞI tarafından daha öncesinde kendisine iletilmiş olan soruları Müşterilere sorarak aldığı yanıtlar doğrultusunda Müşterinin şirketin hangi tip şirkete (A.Ş. ,Ltd.Şti. vb)  uygun olabileceğine, diğer hizmetlerden hangisine ihtiyaç duyulacağına ilişkin bir ön tespit yapacak olan, Müşteriden şirket kurmak veya diğer hizmetleri almak istediği teyidini ve kişisel verilerinin bu kapsamda İş Ortağına aktarılmasına onayını otomatik veya sözlü olarak aldıktan sonra bu kapsamda Müşterinin talebini İş Ortağına ileten kişilerdir.

Yeni Şirket: Müşterinin talebi sonrasıPlatform kapsamında kurulan şirket/lerdir.

AMAÇ VE SUNULAN HİZMET

MADDE 3

3.1 İşbu Sözleşme, yeni şirket kurmak veya mevcut şirketi için yasal, mali, teknik ve benzeri konularda bunlarla sınırlı olmamak üzere DENİZDUMAN.NET Platformuna üye İş Ortaklarından danışmanlık hizmeti (“Danışmanlık Hizmeti”) almak isteyen, bu amaçla DENİZDUMAN.NET Dijital Danışmanlık Platformuna üye olarak hizmet taleplerini DENİZDUMAN.NET’a ileten gerçek veya tüzel kişi müşterinin, Platformdan faydalanılmasına ve Müşteri tarafından paylaşılan verilerin kullanımı ile ilgili koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. DENİZDUMAN.NET tarafından Müşterilere sunulan kullanım koşulları, kuralları ve şartları da işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

3.2 DENİZDUMAN.NET, İş Ortaklarının içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet ve ürün bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Platform’da yer almasını sağlar ve İş Ortaklarının taahhüt ettikleri hizmetlerin verilmesini takip eder. Müşteri geri dönüşlerini değerlendirir, müşteri memnuniyeti için gerekli müdahalelerini yapar.

3.3 DENİZDUMAN.NET, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda hizmetlerin kapsamını daraltabilir veya tamamen durdurabilir. MÜŞTERİ, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için DENİZDUMAN.NET’a rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin kapsamının bu şekilde daraltılması ve/veya tamamen durdurulması halinde taraflar işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

PLATFORMDAKİ ROLLER

MADDE 4

4.1 DENİZDUMAN.NET yalnızca bir dijital platformdur, Platform’da yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Aracı hizmet sağlayıcı olan DENİZDUMAN.NET, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

4.2 İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı gerçek kişi ise ve tüketici olarak işlem yapmaktaysa tüketicilerle ilgili mevzuat uygulanacaktır. Tüketicilere satın alma sırasında Ön Bilgilendirme Formu iletilmekte ve Mesafeli Satış Sözleşmesi imzalanmaktadır.

4.3 İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafı tüzel kişi ise hizmet tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Müşteri, İş Ortağı ve DENİZDUMAN.NET arasındaki bütün süreçler tacirler arası hukuka tabidir. Tacir müşterilerle ile tacirlere özel sözleşme imzalanmaktadır.

ÜYELİK SİSTEMİ

MADDE 5

5.1 MÜŞTERİ, DENİZDUMAN.NET tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlamasının gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncelleyecektir.

5.2 MÜŞTERİ, Platform Müşteri Yöneticilerinin veya İş Ortağı Hizmet Danışmanlarının kendisinden istediği bilgileri Müşteri Yönetim Panelinden ve kendisinden istenildiği şekilde paylaşması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik olması, gerçeğe aykırı olarak verilmesi, güncel olmaması veya bilgilerin paylaşılmaması nedeniyle Platform hizmetlerinden faydalanılamamasından DENİZDUMAN.NET veya İş Ortağı sorumlu tutulamaz.

5.3 MÜŞTERİ, ana hesabı olarak tek bir müşteri hesabına sahip olabilir. Bunun dışında aynı ya da farklı bilgiler ile ana işletme hesabı açamaz. DENİZDUMAN.NET herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Müşteri hesabının açılmasını reddetme veya açılmış hesabı iptal etme hakkı saklıdır.

5.4 MÜŞTERİ tarafından Platform’a erişim e-posta adresi ve parolası kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı parolalarının gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Müşteri sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin müşteri tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk müşteriye ait olacaktır. Müşteri, parolasının yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal DENİZDUMAN.NET’a bildirecektir.

HİZMET ALIMI

MADDE 6

6.1 MÜŞTERİ, üyelik sonrasında platformun satın alma kısmına erişim sağlayacaktır. Listelenen hizmetlerden dilediğini sepete ekleyip  satın alabilir. Sözleşme süresi içerisinde MÜŞTERİ, DENİZDUMAN.NET’dan yeni Hizmetler veya aynı hizmet için ek paketler alabilir. Her yeni Hizmet için de işbu Sözleşmenin hükümleri uygulanmaya devam edecektir. MÜŞTERİ’nin süresi dolmuş işbu çerçeve sözleşmeye dayanarak yapacağı yeni hizmet alımları, işbu çerçeve sözleşmenin aynı hükümlerle yenilenmesi anlamına gelecektir.

6.2 MÜŞTERİ, DANIŞMAN’dan işbu sözleşme hükümlerine bağlı olarak ek Hizmetler alabilir. Bu ek Hizmetler için imzalanan ticari şart ekleri veya protokoller ile işbu sözleşme arasında çelişki olması halinde daha sonra imzalanan protokol şartları geçerlidir.

6.3 MÜŞTERİ, Platform’da yer alan bir İş Ortağı ile DENİZDUMAN.NET’ı dışarıda bırakmak ve daha düşük bir fiyata anlaşmak amacıyla İş Ortağı ile iletişime geçmeyecektir.

PLATFORM KULLANIMI

MADDE 7

7.1 MÜŞTERİ’nin paylaşmış olduğu tüm içerik ve verinin mülkiyeti Müşteri’ye ait olup bu paylaşımların tüm yasal sorumlulukları Müşteri’ye aittir. MÜŞTERİ hiçbir durumda şirket kuruluş işlemleri, finansal işlemler, vergi işlemleri, hukuksal danışmanlık konuları ve diğer Platform üzerinde aracılık edilen hizmetler ve ürünler ile ilgili DENİZDUMAN.NET’ı sorumlu tutamaz. MÜŞTERİ, DENİZDUMAN.NET’ın bir arşiv olmadığını beyan eder ve her türlü belgesinin yedeğini kendisinde fiziksel veya dijital olarak bulunduracağını, yaşanabilecek veri ve içerik kaybından dolayı meydana gelebilecek zararlardan DENİZDUMAN.NET’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

7.2 MÜŞTERİ, Platformu kullanmasının aylık işlem, saklama hacmi, hizmet paketleri de dâhil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Platformda duyurulacaktır.

7.3 DENİZDUMAN.NET, MÜŞTERİ tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. MÜŞTERİ, DENİZDUMAN.NET’ın yürürlükteki mevzuat dayanarak yetkili makamlardan talep gelmesi halinde müşterinin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. MÜŞTERİ, DENİZDUMAN.NET’ın Müşteri’ye bilgileri sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kullanılabilecektir. Hizmetin ifası için İş Ortakları ile bu bilgileri paylaşabilecektir.

7.4 DENİZDUMAN.NET, Platform’un kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına ve fikri haklar ile birlikte mülkiyete sahiptir. DENİZDUMAN.NET, söz konusu bilgilerle Müşteri bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler DENİZDUMAN.NET’ın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.5 MÜŞTERİ, işbu sözleşmede belirtilen Hizmetlerden faydalanabilmek için teknik altyapı, gereklilik, donanım, yazılım yüklenmesi ve yüklenen yazılımlara ait lisans gereksinimlerini sağlamakla yükümlüdür.

BEDEL

MADDE 8

8.1 MÜŞTERİ, Platform üzerinde dijital olarak oluşturduğu paket veya tekil hizmetlere ait ödemesini yapıp üzerinde anlaşılan hizmet, hizmetin sağlayıcı İş Ortağı ve bedel ödeme adımında belirtilecektir. Ödemeleri kredi kartı ile veya ödeme adımında belirtilen banka hesaplarına havale/eft yoluyla iletebilirsiniz

8.2 MÜŞTERİ, Platformdan yararlanabilmesi için, Platformda önerilen ücretleri yine Platformda beyan edilen ödeme koşulları altında ve belirtilen araçlar vasıtası ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi gerekir.

8.3 Platformdaki ürün ve hizmetlere ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri sitenin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Müşteri, kendi isteğine bağlı olarak paket veya tek tek hizmet alabilecektir.

8.4 Ödeme kuruluşu ile Müşteri ve İş Ortağı arasındaki ilişki DENİZDUMAN.NET’den bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.

8.5 DENİZDUMAN.NET veya hizmet veren İş Ortağı, Müşteri tarafından iletilen iletişim adresine alınan hizmetin bedeli kadar faturayı iletecektir. DENİZDUMAN.NET tarafından yapılacak faturalama işlemlerinde E-fatura kullanıcısı olmayan Müşterilerin e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Müşterilerin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir.

8.6. Kredi kartı ile yapılan taksitli ödemeler her ay düzenli olarak ödeme yetkilisi kuruluş tarafından çekilecektir.

8.7. DENİZDUMAN.NET tarafından promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşlardan kod temin eden MÜŞTERİ’lerin faturası toplu olarak promosyon kodu teslim edilen kurum ve kuruluşa kesilir ve tahsilatı yapılır. Promosyon kodlarının MÜŞTERİ’lere teslim kararı tamamen ilgili kurum ve kuruluşa ait bir karardır. Promosyon kodlarına tanımlanacak hizmetler, kullanımı, süresi, içeriği gibi şartlar DENİZDUMAN.NET ve ilgili kurum ve kuruluş ile belirlenir ve bu şartlar uygulanır. MÜŞTERİ, İndirim veya tam ücret yerine geçen promosyon kodlarını satın alma aşamasında kullanabilir. Bu şartların haricinde MÜŞTERİ’nin bir talep hakkı yoktur.

HİZMETE UYGULANACAK KURALLAR ve TÜKECİLER İÇİN CAYMA HAKKI

9.1 Hizmetlerin içeriği ve genel kuralları İş Ortağı tarafından ürüne ait sayfada ilan edildiği şekilde verilecektir.

9.2 Her hizmet için İş Ortağı tarafından belirlenip, Platformdaki ürün sayfasına eklenen veya işbu sözleşmeye ek olarak veya fiziki olarak bir araya gelindiğinde Müşteri ve İş Ortağı arasında imzalanan sözleşmenin bu esas sözleşme ile çelişmeyen özel şartlar uygulanacaktır.

9.3 DENİZDUMAN.NET ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf değildir. Sözleşmeye ve/veya satım konusu hizmete ilişkin her türlü talebinin tek muhatabı hizmet veren iş ortağıdır.

9.4 DENİZDUMAN.NET tarafından sunulan (online danışmanlık, uzman soru sorulması, uzaktan eğitim alınması vb) anlık hizmetler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (ğ) maddesi’nde belirtilen (“Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler … ilişkin sözleşmeler.”) kapsamdaki hizmetlerden olduğundan; MÜŞTERİ tüketici sıfatına sahip olsa dahi cayma hakkı mevcut değildir.

9.5 Anlık olmayan hizmetler için; hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, ödemeyi müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak DENİZDUMAN.NET email adresine bildirilmesi yeterlidir. Müşteri Online eğitim paketlerinin içeriği ile ilgili satın almadan önce paket içeriği ile ilgili her türlü ayrıntılı bilgiyi şirket tarafından almak ile yükümlüdür ve Online danışmanlık eğitim paketlerinin  satın alınması durumunda bu içeriklerin iadesi hiç bir koşulda mümkün değildir.

9.6 Tüzel kişi MÜŞTERİ, tüketiciler ile ilgili mevzuata tabii değildir. Platformda herhangi bir ürün/hizmet için ödeme yapıldıktan ve hizmet için ilk irtibat kurulmasından sonra ücret iadesi yapılmayacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MADDE 10

10.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat DENİZDUMAN.NET’a aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteriye site ve uygulamayı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm site ve uygulamaya ilişkin hakların ve menfaatlerin Müşteriye devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında DENİZDUMAN.NET’a müşterinin uygulamaya erişimi, uygulamayı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve içeriğin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.

10.2 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde ve nedenle siteyi veya uygulamayı kopyalama, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, değiştirme, geri derleme ve sair şekillerde site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, siteden işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, şirketin açık izni olmaksızın siteye veya siteden link verilmesi kesinlikle yasaktır.

SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

MADDE 11

11.1 Platform kapsamındaki uygulama, yazılım ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda DENİZDUMAN.NET’ın hizmet, uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. MÜŞTERİ Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. DENİZDUMAN.NET, Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir.

11.2 DENİZDUMAN.NET, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak DENİZDUMAN.NET, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. DENİZDUMAN.NET’ın işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Müşteri tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

11.3  DENİZDUMAN.NET siber güvenlik konusunda makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

11.4 DENİZDUMAN.NET, hizmet veren İş Ortaklarını iyi şekilde seçmeye özen göstermektedir. DENİZDUMAN.NET, İş Ortaklarının verdikleri hizmetler konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir. Bununla birlikte Müşteri talep ve şikayetlerinin yönetilmesi için Müşteri Yöneticileri atamaktadır. Müşteriler sorunlarını bu müşteri yöneticilerine iletebileceklerdir.

SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

MADDE 12

12.1 İşbu Sözleşme MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

12.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

12.3 Taraflardan birinin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Müşteri tarafından gerçekleştirilmesi halinde DENİZDUMAN.NET aykırılık giderilene kadar Müşteri statüsünü askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşterinin yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde DENİZDUMAN.NET Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecektir.

12.4 Müşterinin online yönetim yaptığı uygulamaların olması halinde; Müşteri hesabının yasal nedenlerle engellenmiş olmadığı ve sözleşme’nin feshedildiği hallerde Müşteri içerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır. Müşterinin üyelik döneminin veya işbu sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde müşteri İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. DENİZDUMAN.NET, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir. İlgili ücretler uygulama kapsamında belirtilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

MADDE 13

13.1 MÜŞTERİ, Platform’u kullandığı süre boyunca DENİZDUMAN.NET ya da danışmanın kendisi tarafından özel izin verilmediği sürece danışmanla yaptığı görüşmelerde görüntü ve ses kaydı alamaz. Aksi takdirde danışman tarafından ileri sürülebilecek ihlal iddialarında 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat kapsamında idari ve adli sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.

13.2 DENİZDUMAN.NET, MÜŞTERİ ya da onun temsilcileri ve çalışanları tarafından kendisine iletilen kişisel verileri paydaşlarına aktarabilir, DENİZDUMAN.NET ve paydaşları bu verileri, veri işleme şartlarına dayandırarak ve yeterli güvenlik ölçütlerini sağlayarak sınırlı süreyle işler.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 14

14.1 Müşteri, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

14.2 Müşteri, hesabını ve işbu sözleşme ile uygulama kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

14.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

14.4 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

14.5 Müşteri ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya sitede yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve siteyi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Müşterinin sorumluluğundadır.

14.6 Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı ve/veya batıl olması nedeniyle hükümsüzlüğü halinde, Taraflar bunu geçerli kılmak için mümkün olan değişikliği yapmayı, bunun yapılamaması halinde ise bunun dışında kalan ve bundan etkilenmeyen diğer maddelerin geçerli olacağını kabul ederler.

14.7 İşbu Sözleşme ve Eklerinde yapılacak her türlü değişiklik ve ilaveler, aksi belirtilmedikçe Taraflar arasında usulüne uygun olarak imzalanacak ek protokol veya taahhütnameler ile düzenlenir. İmzalanan ek protokol ve taahhütnameler imzalandıkları tarihten itibaren işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası haline gelir.

14.8 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.


denizduman.net

Site içeriğindeki tüm içerikler e-patent ile patantlenmiştir. Site içeriği izinsiz kopyalanamaz, Aksini yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Deniz Duman© All Right Reservedİletişim Bilgileri

ajans@denizduman.net
Merkez;
Atatürk Bulvarı, Anadolu Caddesi,
No:08 Konyaaltı / Antalya

Remote Merk. | Istanbul | Cyprus


Bu site Facebook web sitesinin veya Facebook Inc'in bir parçası değildir. Facebook, sadece Facebook Inc.'in ticari markasıdır.

Page Created with OptimizePress